buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

คุณสมบัติที่พิเศษของเลือดจระเข้

วิชาการ ปิดความเห็น บน คุณสมบัติที่พิเศษของเลือดจระเข้
มี.ค. 202011

 

  • ด้วยคุณสมบัติที่พิเศษของเลือดจระเข้ ทั้งในด้านช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย จึงได้มีการหาทางแปรรูปเลือดจระเข้ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์คือ
  • เลือดจระเข้แห้ง(dried crocodile blood) แต่เลือดจระเข้แห้งที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารเสริม บำรุงร่างกายได้นั้นต้องเป็นเลือดจระเข้ที่ไม่มีหนอนพยาธิปะปนอยู่
  • ดังนั้นเลือดจระเข้ ที่จะนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตเลือดจระเข้แห้งจึงต้อง เป็นเลือดจระเข้ที่สะอาดและมีคุณภาพดี โดยนำมาผ่านกระบวนการทำให้แห้งและเก็บรักษาภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปน เปื้อนตลอดกระบวนการ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงจะทำให้โครงสร้างของโปรตีนในเลือดจระเข้เกิดความ เสียหายอันจะมีผลต่อคุณภาพของโปรตีนเหล่านี้ จึงต้องใช้วิธีระเหิดแห้งภายใต้อุณหภูมิที่เย็นจัดแบบเยือกแข็ง(Freeze dry) ในการทำเลือดจระเข้ให้แห้งโดยที่ยังคงสภาพของโปรตีนในเลือด จระเข้แห้งไว้ให้มากที่สุด Continue reading »

กรรมวิธีการผลิตแคปซูลเลือดจระเข้แห้ง

วิชาการ ปิดความเห็น บน กรรมวิธีการผลิตแคปซูลเลือดจระเข้แห้ง
มี.ค. 082011

กรรมวิธีการผลิต แคปซูลเลือดจระเข้แห้ง

  1. คัดเลือกจระเข้ที่มีสุขภาพดี แข็งแรง จากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ได้รับการอนุญาตจาก กรมประมง อายุอย่างน้อย 3 ปี ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
  2. เจาะเก็บเลือดจระเข้ปริมาณมาก ทำความสะอาดบริเวณที่เจาะด้วย 70% แอลกอฮอล เจาะเก็บเลือดโดยใช้อุปกรณ์และภาชนะที่ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรค และภาชนะเก็บเลือดมีลักษณะปิด เพื่อให้ได้เลือดปริมาณมากที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
  3. นำเลือดจระเข้ที่ได้มาทำการฆ่าเชื้อ ด้วยวิธี Pasturization ที่ 60oC 30 นาที
  4. นำเลือดจระเข้มาทำระเหิดแห้งโดยใช้ Freeze-der or lyophilizer เพื่อรักษาคุณภาพขององค์ประกอบโปรตีนที่สำคัญในเลือดจระเข้  Continue reading »
Suffusion theme by Sayontan Sinha