buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

SME-แคปซูล เลือดจระเข้แห้ง

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หจก. วานิไทย รุ่งทวีชัยฟาร์มจระเข้ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • คุณวิสาชิณี รุ่งทวีชัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงธุรกิจขององค์กรว่า รุ่งทวีชัย ฟาร์ม เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์จระเข้ อีกทั้งรับซื้อจระเข้อีกด้วย เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเลือดจระเข้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ภายใต้ชื่อ หจก.รุ่ง ทวีชัย ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  • กรรมวิธีในการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ใช้วิธีเจาะเลือดจระเข้โดยใช้เข็มเจาะ ด้วยการใช้สิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำการเจาะเลือด และทำจนได้เลือดจระเข้แห้งในรูปแบบแคปซูล

  • รศ.ดร.วิน เชย ชมศรี ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการทำงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูลว่า “สำหรับในเลือดของจระเข้เองมีความสมบรูณ์ ถ้าร่างกายได้รับเข้าไป ก็สามารถทำให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่อง จากว่าจระเข้เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์  จะเห็นได้ว่าจระเข้สามารถ อยู่มาได้ถึงปัจจุบัน  แสดงว่าภูมิคุ้มกันดี  สามารถ รักษาตนเองได้ ถ้าเรานำมาบำรุงร่างกาย จะ ทำให้ร่างกายสามารถที่จะเสริมสร้าง และเพิ่มเมล็ดเลือดและเกล็ดเลือด ช่วยให้ร่างกายเรามีภูมิ คุ้มกันที่สูงขึ้น ฉะนั้นถ้าร่างกายเกิดโรคหรือเกิดแผลต่าง ๆเราก็จะหายดีขึ้น ซึ่งก็เป็นประโยชน์ของเลือดจระเข้ ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาโรคโลหิตจาง
  • สำหรับการเข้าร่วมโครงการของศูนย์บ่มเพาะของศูนย์ วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ช่วยให้บริษํทได้พื้นที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์อีกทั้งได้ออกร้าน ตามงานของสสว. ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายออกไปสู่ผู้บริโภค ให้เป็นที่รู้จัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลือดจระเข้ เป็นการสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี
Suffusion theme by Sayontan Sinha