buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key

SME-แคปซูล เลือดจระเข้แห้ง

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หจก. วานิไทย รุ่งทวีชัยฟาร์มจระเข้ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • คุณวิสาชิณี รุ่งทวีชัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงธุรกิจขององค์กรว่า รุ่งทวีชัย ฟาร์ม เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์จระเข้ อีกทั้งรับซื้อจระเข้อีกด้วย เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเลือดจระเข้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ภายใต้ชื่อ หจก.รุ่ง ทวีชัย ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  • กรรมวิธีในการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ใช้วิธีเจาะเลือดจระเข้โดยใช้เข็มเจาะ ด้วยการใช้สิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำการเจาะเลือด และทำจนได้เลือดจระเข้แห้งในรูปแบบแคปซูล

  • รศ.ดร.วิน เชย ชมศรี ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการทำงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูลว่า “สำหรับในเลือดของจระเข้เองมีความสมบรูณ์ ถ้าร่างกายได้รับเข้าไป ก็สามารถทำให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่อง จากว่าจระเข้เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์  จะเห็นได้ว่าจระเข้สามารถ อยู่มาได้ถึงปัจจุบัน  แสดงว่าภูมิคุ้มกันดี  สามารถ รักษาตนเองได้ ถ้าเรานำมาบำรุงร่างกาย จะ ทำให้ร่างกายสามารถที่จะเสริมสร้าง และเพิ่มเมล็ดเลือดและเกล็ดเลือด ช่วยให้ร่างกายเรามีภูมิ คุ้มกันที่สูงขึ้น ฉะนั้นถ้าร่างกายเกิดโรคหรือเกิดแผลต่าง ๆเราก็จะหายดีขึ้น ซึ่งก็เป็นประโยชน์ของเลือดจระเข้ ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาโรคโลหิตจาง
  • สำหรับการเข้าร่วมโครงการของศูนย์บ่มเพาะของศูนย์ วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ช่วยให้บริษํทได้พื้นที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์อีกทั้งได้ออกร้าน ตามงานของสสว. ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายออกไปสู่ผู้บริโภค ให้เป็นที่รู้จัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลือดจระเข้ เป็นการสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี
Suffusion theme by Sayontan Sinha