buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

เทคโนโลยี Freeze – drying

 • เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางยา สมุนไพร อาหาร อาหารเสริมตลอดจนการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ และชีววัตถุ ซึ่งสามารถแบ่งชนิด ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ได้เป็น
 1. Non-biological products เช่น การเตรียมผลิตภัณฑ์ยาฉีดชนิดผงสำหรับละลายน้ำ การเตรียมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้อยู่ในรูปผงแห้ง โดยจะคงสภาพสารสำคัญในสมุนไพรได้ เช่น essential oils, pigment, phytonutrients, polysaccharides และ enzyme
 2. Non – living bio products โดย แบ่งเป็น

เลือดจระเข้2.1 เอนไซม์, ฮอร์โมน, ยาปฏิชีวนะ, วิตามิน, เลือด, กระดูก, เนื้อเยื่อของร่างกาย, antibodies ซึ่งใช้ในการวินิจฉัย และการรักษา

เลือดจระเข้2.2 ยาใหม่ที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมักเป็น สารประกอบประเภทเปปไทด์หรือโปรตีน เช่น interferon, cytokine, growth hormone และ วัคซีนป้องกันตับอักเสบ

ชนิดบี

เลือดจระ้เข้2.3 อาหาร เช่น ผัก ผลไม้ นม สาหร่าย กาแฟ โดยจะยังคงสภาพเดิมทั้งรูปร่าง สี ขนาด พื้นผิว รส กลิ่น และสารอาหาร

วานิไทย3. Living organisms เช่น แบคทีเรีย, รา และวัคซีน โดยหลังจากการทำให้แห้งสิ่งมีชีวิตจะสามารถเจริญ และสืบพันธุ์ได้

ตัวอย่างเครื่อง freeze – drying

 • กระบวนการ freeze – drying เป็นกระบวนการทำให้แห้งโดยการ freezing สารละลายหรือ วัตถุให้เปียกก่อน แล้วทำให้เป็นน้ำแข็ง ระเหิดกลายเป็นไอภายใต้ความดันอากาศต่ำๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิต่ำ และทำให้เกิดการเสื่อมสลายจาก ความร้อนน้อยมาก แต่ค่าใช้จ่ายในการเตรียม ค่อนข้างสูง
 • ในอุตสาหกรรมยา สารละลายยาในน้ำจะถูกบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้ vialsซึ่งจะวางลงบน shelves ที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายใน chamber ประมาณ – 40 ๐C ผลิตภัณฑ์จะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นของแข็ง คือ น้ำแข็ง และ solid solute หลังจากผลิตภัณฑ์เกิดการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ ระบบจะถูกทำให้ระเหิดโดยการใช้ vacuum pump ต่อมาอุณหภูมิของ shelvesจะถูกทำให้เพิ่มขึ้น เรียกกระบวนการนี้ว่า primary drying และไอน้ำที่เกิดจากการระเหิดจะถูกส่งผ่านไป แล้วเกิดการกลั่นตัวใน condense chamber ที่มีอุณหภูมิประมาณ -60 ๐C หลังจากนั้นน้ำแข็งทั้งหมดจะถูกนำออกโดยการระเหิด ผลิตภัณฑ์ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 20-50% ที่ยังละลายอยู่ภายใน amorphorous portion ของ solid ที่เรียกว่า dissolved water และน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่จะถูกนำออกไปในขั้นตอนที่เรียกว่า secondary drying stage โดยทั่วไปขั้นตอนนี้จะใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำน้ำออกไปให้มากขึ้น

ดังจะเห็นว่า เทคโนโลยี Freeze – drying มีข้อดีหลายประการ คือ

 1. ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดี เนื่องจากการ freezing ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีเกิดช้าลง และกระบวนการเกิดภายใต้สุญญากาศ ทำให้ไม่มี oxygen ที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยา oxidationรวมทั้งกระบวนการใช้อุณหภูมิที่ต่ำมาก ทำให้ปฏิกิริยาของเอนไซม์และ แบคทีเรียไม่สามารถเกิดได้โดยต่างจากการทำให้แห้งโดยวิธีอื่น ซึ่งทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูง ออกซิเจน การระเหย และน้ำ ทำให้เกิดการสลายตัว และสูญเสียสารประกอบสำคัญ
 2. รักษาสภาวะของผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพเดิม ในเรื่อง สี รูปร่าง ขนาด รส พื้นผิว และสารสำคัญใน ยา สมุนไพร อาหาร
 3. ลดความเสี่ยงของ การปนเปื้อนของแบคทีเรีย โดย ส่วนมากพบในสมุนไพร ซึ่งกระบวนการ freeze -drying จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดกว่าการทำให้แห้งในสภาวะปกติ
 4. ทำให้น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ลดลง 70 -90% โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ทำให้ประหยัด และสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์
 5. นำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ยาจำพวกเปปไทด์ หรือโปรตีน โดยจะเสื่อมสลายจากความร้อน หรือเมื่ออยู่ในรูปสารละลายในน้ำ จึงใช้วิธี freeze – dryingทำให้อยู่ในรูปผงแห้งซึ่งมีความคงตัวที่ดีกว่า
 • ปัญหาสำคัญที่พบในการนำ freeze – drying มาใช้กับผลิตภัณฑ์โปรตีน คือ ปัญหาความไม่คงตัว และปัญหาที่เกิดจากในสูตรตำรับเอง นอกจากนี้ ยังอาจมีปัญหาย่อยของกระบวนการผลิตและการเลือกใช้สารช่วย โดยมักจะก่อให้เกิดปัญหาด้านความคงตัวได้ และในบางกรณีต้องมีการเติมส่วนประกอบอื่นๆ ลงไปในตำรับยา เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 1. สารช่วยเพิ่มปริมาณ (bulking agent) ได้แก่ mannitol หรือ glycine โดยมีการเติมลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงาม และป้องกันการยุบตัวของผลิตภัณฑ์ โดยการยุบตัวนี้เกิดจากสูตรตำรับที่มี total solid ต่ำมาก ซึ่งมีค่าประมาณ 1 % และกระแสไอน้ำสามารถทำลายโครงสร้างของ cakeและพาเอา dried material บางส่วนออกไปจากภาชนะบรรจุได้
 2. Buffer and salts บ่อยครั้งจะมีการใช้ buffer เพื่อควบคุม pH และมีการเติมเกลือลงไป เพี่อจุดประสงค์ในการเป็น isotonic solution แต่ก็พบว่า เกลือที่มีความเข้มข้นสูงๆ อาจทำให้pH เปลี่ยนแปลงได้ จึงควรใช้ buffer และ salts ในปริมาณน้อยๆ ให้สัมพันธ์กับปริมาณโปรตีน
 3. สารที่ช่วยเพิ่มการละลายในตัวยาที่เป็น tissue plasminogen activator จะมีขีดการละลาย ที่ต่ำมากใน pH ปกติของร่างกาย คือ pH ประมาณ 7.4 แต่เมื่อเติม arginine ลงไปในตำรับทำให้การละลายเพิ่มขึ้นและยังช่วยเพิ่มความคงตัวให้สารละลาย
 4. สารช่วยที่เติมลงไป เพื่อเพิ่ม collapse temperature ของตำรับเนื่องจากส่วนประกอบแต่ละตัว เมื่อเติมลงไปในสูตรตำรับ จะมีผลทำให้ค่า collapse temperature ลดลงได้และเนื่องจากค่า collapse temperature จะทราบโดยการวัด ซึ่งโดยทั่วไปก็ไม่สามารถวัดได้อย่างเที่ยงตรง แต่ควรคำนึงถึง ส่วนประกอบของ amorphous phase ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำfreezing เพื่อใช้พิจารณา collapse temperature โดยถ้า organic solvent buffer และ เกลือไม่เกิดการตกผลึก โดยปกติจะมีผลในการลด collapse temperature
 5. สารช่วยเพิ่มความคงตัว (Lyoprotectant)สารที่ใส่ลงไป เพื่อช่วยเพิ่มความคงตัวระหว่างการทำ freeze – drying และยังช่วยเพิ่มความคงตัวในระหว่างการเก็บ ซึ่งสารที่ใช้กันทั่วไปได้แก่

เลือดจระเข้5.1 พวกน้ำตาล เช่น trehalose, sucrose

เลือดจระเข้5.2 พวกโปรตีน เช่น human serum albumin, bovine serum albumin

 • การตั้งตำรับในผลิตภัณฑ์โปรตีน ควรจะคำนึงถึงผลของสารช่วยต่อความคงตัวของโปรตีนซึ่งก็ยังไม่ทราบกลไกที่จำเพาะต่อโปรตีน และผลจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของการตั้งตำรับนั้นก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างสมบูรณ์ จึงตัดสินใจได้ยากเกี่ยวกับเรื่อง residual watercontent และ เรื่องการตกผลึกของสารช่วยและ buffer สิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นเรื่องยากในการตั้งตำรับในผลิตภัณฑ์โปรตีน
 • ดังนั้นจะเห็นว่า เทคโนโลยี freeze – drying สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์และงานที่หลากหลาย และมี ข้อดีเหนือกว่าการทำให้แห้งด้วยวิธีอื่นหลายประการ ทำให้ในปัจจุบันเทคโนโลยีfreeze – drying ได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

 1. Advances in Industrial Pharmaceutical Technology. ภาควิชาเภสัช อุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 139-162.
 2. www.lyophilizationtechnology.com
Suffusion theme by Sayontan Sinha